.

Projekt BEST

Et væsentligt mål med projektet er, at lære af hinanden og således sætte impulser i gang i hele Fehmernbæltregionen. Her spiller forskellige erfaringer og kulturer indenfor frivilligt arbejde i begge lande en væsentlig rolle. Sammen at udnytte denne viden til udvikling og styrkelse af det medborgerlige engagement i Fehmernbæltregionen åbner for nye perspektiver og er af stor samfundsmæssig betydning.

Medborgerligt engagement er en væsentlig forudsætning for samhørigheden og den videre samfundsudvikling. Det fremmer fællesskabet og styrker demokratiet og velfærdsstaten.

Projekt BEST fremmer det aktive medborgerskab i Sorø kommune og i Kreis Plön.

Projektperiode

Start: 01.04.2013
Slut: 30.06.2015
Samlet varighed:  27 måneder

Baggrund

Civilsamfundet og de almennyttige frivillige har på mange niveauer banet vejen for velfærdssamfundet, som vi kender det i dag. Medborgerligt engagement er en væsentlig forudsætning for sammenholdet i vores samfund.
Områderne for engagement varierer og spænder fra kirkearbejde, brandvæsen, sport, miljø- og dyrebeskyttelse, politisk, socialt, kulturelt, retsligt, ungdomsarbejde og uddannelse til interesseorganisationer og lokalt engagement.

I Danmark udfører 43 % af befolkningen frivilligt arbejde. 18 % er involveret i socialt arbejde og endnu flere involverer sig indenfor kultur- og fritidssektoren (kilde: Det frivillige sociale arbejde.) Årsberetning 2010 (2011, Socialministeriet)). I Tyskland er 36 % af befolkningen aktive som frivillige. Her udgør sporten, med mere end 10 %, området med det største engagement. I begge lande angiver væsentligt flere mennesker, at de er interesserede i frivilligt arbejde, og tendensen er klart opadgående (Koch-Nielsen, Henriksen, Fridberg og Rosdahl, Socialforskningsinstituttet 2006). I 1999 angav 26 % af den tyske befolkning, at være klar til at engagere sig, men at de stadig ikke havde fundet deres område for frivilligt arbejde. I 2009 var tallet steget til 37 % ((Freiwilligensurvey, Ministerium für Familien-, Alten-, Frauen- und Jugendfragen, 1999 und 2009). Tilsvarende ville 68 % af de ikke-frivillige i Danmark i 2010 gerne engagere sig som frivillige, når de bliver spurgt (Det frivillige sociale arbejde), Årsrapport 2010 (2011, Socialministeriet)). Dette tydeliggør at mange mennesker, trods grundlæggende vilje, stadig ikke har fundet vejen til det frivillige arbejde. Dette enorme samfundsmæssige potentiale er i dette projekt sat i søgelyset.

I Danmark anvendes udtrykket "foreningsdanmark" ofte om den udbredte tradition for frivilligt arbejde. I mange sammenhænge har dette nu fået en negativ klang og ses som et synonym for noget gammelt og utidssvarende. Frivillige indenfor socialt arbejde bliver nedsættende kaldt for "Hattedamer". Det kan på den baggrund fastslås, at spørgsmålet om gavn for den enkelte er blevet mere udtalt hos mange mennesker. At udbrede et positivt billede af det frivillige arbejde, og at fremme det attraktive heri, får derfor særlig opmærksomhed i projekt BEST.

Der gøres derfor en større indsats for oprettelsen af et frivilligcenter. I Schleswig-Holstein er der ganske vist allerede "Landesinitiative Bürgergesellschaft ", som f.eks. tilbyder en central jobbørs for frivillige. Bortset fra det lave kendskab til dette tilbud, viser et blik på hjemmesiden, at dette tilbud er utilstrækkeligt differentieret for Kreis Plön og derfor med henblik på en regional frivilligformidling ikke fører til målet. En lovende styrkelse af frivilligheden forudses, på grund af den nødvendige nærkontakt mellem mennesker i frivilligt arbejde og styrkelsen af personlige faktorer, bedst at foregå fra regionalt (Kreis) til lokalt (by).

I  Sorø (ca. 30.000 indbyggere) er der mindst 65 foreninger, der udfører frivilligt socialt arbejde i traditionel forstand. Frivilligt Forum Sorø er en paraplyorganisation for disse. Alt i alt er ca. 200 foreninger aktive inden for frivilligt arbejde i forskellige sammenhænge. I Kreis Plön (ca. 135.000 indbyggere), er der over 800 organisationer, hvor mennesker er aktive i forskelligt frivilligt arbejde. I de landligt prægede regioner Sorø og Plön yder de frivillige organisationer ofte et afgørende bidrag til sammenholdet og det sociale liv i den lille landsby og bysamfundene. Den landlige struktur udgør dog også en særlig udfordring for det frivillige arbejde. Det er derfor vigtigt, at tilskynde til en styrkelse af netværk mellem forskellige organisationer med henblik på fremtiden, og give mere støtte til organisationerne på stedet.

Tager man et kig på de organisationer, der arbejder med frivillige, kan man fastslå, at grundbetingelserne for den enkelte er meget forskellig. Størrelsen varierer betydeligt. Mange små organisationer har omkring 100 medlemmer, nogle endda kun en håndfuld, kun nogle større har paraplyorganisationer i ryggen og andre kan gribe tilbage til støtte fra ansatte. Spørgsmål om medlemshvervning, juridiske spørgsmål til bestyrelsesarbejdet, forsikringsspørgsmål, fundraising, pr og konflikthåndtering er eksempler på emner, som alle dybest set selv må arbejde med. Der mangler ofte et centralt sted, der her kan tilbyde sin støtte. Dette behov vil vi imødekomme med etablering af et frivilligcenter.

Frivilligt Forum Sorø har netop fået svar på en støtteansøgning til socialministeriet om etablering af et frivilligcenter. Støtten blev bevilget. Frivilligcentret bliver en selvstændig institution med egen ledelse. De penge, der er bevilget, dækker udgifterne til en centerleder og noget administrativ støtte til bogholderi osv. Centret forventes oprettet i løbet af sommeren 2013.

Målet med frivilligcentret er kontaktformidling og dialog mellem interesserede enkeltpersoner, foreninger og organisationer til styrkelse af den frivillige sociale indsats. Centret yder en aktiv indsats, for at synliggøre det frivillige arbejde og hjælper med at iværksætte nye initiativer.

Etablering af frivilligcentret letter og fremmer forhåbentlig nogle af de aktiviteter, der bliver startet gennem dette projekt (BEST) - men der er ingen direkte tilknytning mellem BEST og frivilligcentret.

På længere sigt vil frivilligcentret indgå i BEST som samarbejdspartner.

Socialministeriet i Danmark ønsker at fremme samfundsudviklingen som en vigtig ressource for aktivt medborgerskab. Arbejdsprogrammet "Danmark 2020" har som en vigtig målsætning i højere grad at inddrage borgerne og de frivillige organisationer i socialt arbejde. I overensstemmelse med dette har Sorø kommune sat gang i udviklingsprojektet "slip ildsjælene løs", med henblik på at udvikle samarbejdet mellem kommunen og de foreninger og grupper, der er involveret i socialt arbejde. Projektet er begrænset til sundhedssektoren og vedrører specifikke nye tilbud. Eksempler er:

  • Gå i Gang - ansvarlig motion og sport for folk med helbredsproblemer
  • Ledsagere - for demensramte familier
  • Torsdagscafé - for borgere med følgevirkninger efter hjerneskade
  • Kræftrehabilitering - samarbejde mellem kommunen og patientorganisation

Også i Kreis Plön viser den, af den offentlige sektor udarbejdede strategi, flere måder at fremme det medborgerlige engagement på. I hele Tyskland har fremmelsen af medborgerligt engagement i længere tid været en del af diskussionen om idealer i de offentlige forvaltninger. De frivillige organisationer har dog meget forskellige forudsætninger i forhold til et muligt samarbejde med den offentlige sektor. Ligeledes har de enkelte forvaltninger forskellige forudsætninger for dialog med det frivillige miljø. For samarbejdspartnere kan det være meget svært at forstå og dermed også respektere de andres standpunkt. Det er derfor en stor udfordring, at etablere et godt samarbejde mellem de frivillige og den offentlige sektor. På den baggrund ønsker vi, at udvikle nye modeller for samarbejde og bruge f.eks. samarbejdsaftaler til at skabe klare rammer.

Ingen af de store udfordringer vi står over for i politik og samfund, om det så er f.eks. demografisk ændring, uddannelsesreformen eller integration af indvandrere, vil kunne klares uden engagerede borgere og uden nye former for samarbejde og netværk og det frivillige arbejde. Fortsat at udvikle dette aktivt må derfor spille en central rolle i vores samfund. Gennem dette projekts samarbejde på tværs af grænser ønsker vi, at skabe en grobund for innovation og aktivt medborgerskab i Fehmernbæltregionen og i EU som helhed.  • .
  • .

Projekt BEST: Frivillig

”Når vi skræller det hele af, står vi med de samme udfordringer.”
Peter, frivillig i Sorø Kajakklub

”Aha-oplevelsen for mig var, at frivillighed det er mange ting”. Martin, frivillig i Spejderne Laurentius

.

xxnoxx_zaehler